Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hieronder aangeduid als “gebruiksvoorwaarden”) zijn uitsluitend van toepassing op de website www.panasonic.eu (de “website”), eigendom van en geëxploiteerd door Panasonic Marketing Europe GmbH en zijn groep van ondernemingen en dochtermaatschappijen (hieronder gezamenlijk aangeduid als “de onderneming”). Let op: voor bepaalde pagina’s of materiaal van de website van de onderneming gelden mogelijk specifieke voorwaarden. Voor het gebruik van dergelijke pagina’s of materiaal van de website van de onderneming gelden de gebruiksvoorwaarden en mogelijk ook specifieke voorwaarden. In het geval van conflicten tussen enige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden en de desbetreffende specifieke voorwaarden, prevaleren de specifieke voorwaarden.

1. Copyright

1. Het copyright op de website van de onderneming en al het materiaal dat hierop wordt vermeld, zoals tekst, foto’s, afbeeldingen, muziek of audio (hieronder gezamenlijk aangeduid als “content”), is het eigendom van, is toegekend aan of in licentie gegeven aan de onderneming.
2. Duplicering, publieke verzending, wijziging, verwijdering of reproductie op uw website van content afkomstig van de website van de onderneming zonder de toestemming van de houder van het copyright of de onderneming is verboden onder de copyright-wetgeving, behalve voor het afdrukken of opslaan voor persoonlijk gebruik, of een ander specifiek gebruik dat is toegestaan onder de copyright-wetgeving. U wordt daarom verzocht om contact op te nemen met de onderneming om toestemming te verkrijgen alvorens gebruik te maken van content die verschijnt op de website. Opmerking: de toestemming voor gebruik van dergelijke content kan worden geweigerd naar eigen goeddunken van de onderneming.
3. Indien gebruik wordt gemaakt van content met de toestemming van de onderneming, wordt u verzocht om de copyright-vermelding zoals gespecificeerd door de onderneming aan te geven. Wijziging of verwijdering van de copyright-vermelding zonder voorafgaande kennisgeving aan de onderneming is verboden.

2. Handelsmerken etc.

Rechten op de handelsmerken, logo’s en productnamen die verschijnen op de website van de onderneming zijn het eigendom van, toegekend aan of in licentie gegeven aan de onderneming. Het gebruik van een van de bovenstaande zaken zonder toestemming van de onderneming of de houder van de desbetreffende rechten is verboden onder de merkenwet, behalve voor enig specifiek gebruik dat is toegestaan onder de merkenwet of andere wetten. U wordt daarom verzocht om contact op te nemen met de onderneming om toestemming te verkrijgen alvorens gebruik te maken van handelsmerken etc. die verschijnen op de website.

3. Gebruik van de website

1. De content en andere informatie die verschijnt op de website worden verstrekt op een ‘AS IS’-basis. De onderneming geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, bruikbaarheid of zekerheid van enig deel van de content of andere informatie op de website. De onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies jegens u die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van content of andere informatie die op de website verschijnt.
2. De onderneming behoudt zich het recht voor om enige of alle elementen van de website, waaronder de structuur, gebruiksvoorwaarden, URL en content of andere informatie, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
3. De onderneming behoudt zich het recht voor om de exploitatie van de website zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of stop te zetten.

4. Koppeling naar de website

1. Alvorens een koppeling naar de website van de onderneming te creëren (vanaf een willekeurige andere website of door de URL van de website van de onderneming op te nemen in een gedrukte publicatie zoals een tijdschrift of boek), wordt u verzocht om contact op te nemen met de onderneming. Let op: uitblijven van een reactie van de onderneming duidt niet op inwilliging van het verzoek om een koppeling naar de website te plaatsen.
2. U wordt verzocht om contact op te nemen met de beheerder indien de website waar de koppeling naar de website van de onderneming verschijnt, aanzienlijke wijzigingen ondergaat.
3. Koppelingen naar de website van de onderneming moeten verwijzen naar de URL van de hoofdpagina
(http://www.panasonic-europe.com).
4. Bij koppelingen naar de website van de onderneming wordt u verzocht om de naam van de onderneming aan te geven als eigenaar van de pagina waarnaar de koppeling verwijst, en wel in deze vorm: Panasonic Marketing Europe GmbH, en dient u te letten op spelfouten etc. Bij het gebruik van een banner-logo voor de koppeling moet u het hieronder getoonde banner-logo gebruiken. Handelsmerken en alle andere intellectuele-eigendomsrechten in het banner-logo zijn het eigendom van de onderneming. Indien het banner-logo wordt gebruikt, mag dit niet worden aangepast of gewijzigd op welke wijze dan ook.
5. Het aanbrengen van een koppeling naar de website van de onderneming is niet toegestaan indien een van de volgende situaties zich voordoet, of indien de onderneming een redelijk vermoeden heeft dat dit het geval is:
o Indien de website met een koppeling naar de website van de onderneming de onderneming, haar dochterondernemingen, hun functionarissen of hun medewerkers beledigt of belastert.
o Indien de website met een koppeling naar de website van de onderneming schadelijk is of zou kunnen zijn voor de openbare orde en de goede zeden, de betrouwbaarheid of waardigheid, goede reputatie of goodwill van de onderneming.
o Indien de weergave van de koppeling niet duidelijk aangeeft dat het materiaal waarnaar de koppeling verwijst afkomstig is van de website van de onderneming, zoals koppelingen waarvan de doelen verschijnen binnen een frame op uw website.
o Indien de koppeling wordt weergegeven op een manier die de onjuiste indruk zou kunnen wekken van een samenwerkingsverhouding tussen u en de onderneming, of de onjuiste indruk zou kunnen wekken dat de onderneming uw website waarop de koppeling verschijnt goedkeurt of ondersteunt.
o Indien de koppeling om enige andere reden door de onderneming wordt beschouwd als ongepast.
6. Met betrekking tot de koppelingen naar de website van de onderneming waarop elk van de items vermeld in artikel 4.5. hierboven van toepassing is, kan de onderneming verzoeken om verwijdering van de koppeling, zelfs als eerder toestemming hiervoor is gegeven.
7. De onderneming geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de content van websites waarnaar wordt verwezen vanaf de website van de onderneming. Bovendien beoogt de onderneming geen enkele speciale relatie te impliceren tussen de onderneming en de ondernemingen die de websites exploiteren waarnaar wordt verwezen vanaf de website van de onderneming of die hiernaar verwijzen, noch om te impliceren dat de onderneming de producten of diensten van deze ondernemingen onderschrijft of aanbeveelt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de website om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid etc. van websites waarnaar wordt verwezen vanaf de website van de onderneming te controleren alvorens dergelijke websites te bezoeken.

5. Indienen van ideeën

1. Zo nu en dan zal de onderneming u vragen om suggesties, ideeën etc. via speciale websites die hiertoe zijn ingericht. In dergelijke gevallen zijn op de afhandeling van de ingediende suggesties, ideeën etc. voorwaarden van toepassing die zijn bepaald in de indieningsrichtlijnen, die worden vermeld op de website of op de website waar u wordt verzocht om ideeën in te dienen.
2. Met uitzondering van hetgeen in 5.1. hierboven wordt beschreven, accepteert de onderneming geen suggesties, ideeën etc. van klanten via internet, e-mail of post.
3. Mocht u ervoor kiezen om, in weerwil van de bepalingen van artikel 5.1. en 5.2. hierboven, enige suggesties, ideeën etc. naar de onderneming te sturen via internet, e-mail of post, dan gaat u er hierbij mee akkoord dat:
o De onderneming geen verplichting op zich neemt om de vertrouwelijkheid met betrekking tot de ingediende suggesties, ideeën etc. in acht te nemen.
o De onderneming geen verplichting op zich neemt om de ingediende suggesties, ideeën etc. te bestuderen, te evalueren of te gebruiken.
o De onderneming geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige compensatie van de indienende persoon of derde, zelfs in het geval dat een product of dienst dat/die volledig of gedeeltelijk gelijk is aan de ingediende suggesties, ideeën etc. door de onderneming wordt aangekondigd of geïntroduceerd.
o De onderneming mag naar eigen goeddunken vrij gebruikmaken van de ingediende suggesties, ideeën etc. Bovendien mag de indienende persoon geen copyright of andere rechten uitoefenen met betrekking tot de ingediende suggesties, ideeën etc.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Tenzij anderszins bepaald, is de wetgeving van Engeland van toepassing op het gebruik van de website van de onderneming en de interpretatie van de gebruiksvoorwaarden.
2. Tenzij anderszins bepaald, hebben de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve bevoegdheid over alle geschillen met betrekking tot de website van de onderneming.

7. Vragen over de website

Neem contact met ons op: enquiries@eu.panasonic.com voor eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot de website van de onderneming, inclusief toestemming voor koppelingen etc.